Na objednávku klienta byl vytvořený podrobný deskostěnový model s prutovými elementy. Jedná se o spřažený nosníkový most pro šikmé křížení komunikace (dálnice s připojovacím pruhem) s překážkou. Specifikou mostu je jeho nadstandardní šířka nosné konstrukce cca 57 m. Rozpětí nosníků mostu je 18 m. Most je osazen na elastomerových ložiscích, která jsou v modelu zohledněna.

Součástí dodávky bylo:
- vytvoření statického modelu mostu zahrnujícího kompletní zatížení a kombinace dle platných norem EN
- postupná výstavba mostu
- seismicita
- reakce na založení